Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  06/12/2562
  //2562
  35
 • รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  28/11/2562
  20/12/2562
  82
 • รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 257 หมู่4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  27/11/2562
  27/12/2562
  53
 • รับสมัครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองทัพบก
 • มณฑลทหารบกที่33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  25/11/2562
  8/01/2563
  31
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ฮอดชม.50100
  21/11/2562
  25/11/2562
  53
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่น ชั้น 4 ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  19/11/2562
  9/12/2562
  44
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารและธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  19/11/2562
  11/11/2562
  39
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำปหน่ง รวม 18 อัตรา
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  15/11/2562
  22/11/2562
  62
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วจังหวัด
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  07/11/2562
  29/11/2562
  180
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  04/11/2562
  22/11/2562
  62
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  04/11/2562
  06/11/2562
  53
 • รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  21/10/2562
  31/10/2562
  41
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างภาคสนาม 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  17/10/2562
  30/10/2562
  96
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  17/10/2562
  28/10/2562
  60
 • รับสมัครครูสอนภาษา ชาวต่างชาติ ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 อัตรา
 • โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
  17/10/2562
  28/10/2562
  29
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  10/10/2562
  25/10/2562
  175
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  10/10/2562
  09/10/2562
  45
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบค้ดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  10/10/2562
  15/10/2562
  102
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
  08/10/2562
  25/10/2562
  43
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  04/10/2562
  09/10/2562
  80