Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
 • รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเทอร์เน็ต
 • สำนักงาน ก.พ.
  13/03/2561
  29/03/2561
  89
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  12/03/2561
  19/03/2561
  112
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 1/1 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  06/03/2561
  20/03/2561
  250
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 142 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  06/03/2561
  16/03/2561
  131
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  06/03/2561
  14/03/2561
  165
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  28/02/2561
  13/03/2561
  165
 • รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
  26/02/2561
  31/03/2561
  346
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  26/02/2561
  09/03/2561
  276
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.แม่ริม เชียงใหม่
  23/02/2561
  18/03/2561
  245
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  23/02/2561
  30/04/2561
  103
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  22/02/2561
  22/02/2561
  220
 • รับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  22/02/2561
  25/02/2561
  108
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  14/02/2561
  28/02/2561
  158
 • ได้จัดทำวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน(Smart Job Magazine) และข่าวสารตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ
 • ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ลำปาง
  13/02/2561
  //2561
  118
 • รับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 28
 • ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  12/02/2561
  16/03/2561
  156
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  09/02/2561
  15/02/2561
  128
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 31 อัตรา
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  07/02/2561
  23/02/2561
  235
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  06/02/2561
  13/02/2561
  158
 • รับสมัครหลักสูตรการศึกษานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงให่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  05/02/2561
  //2561
  153
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  31/01/2561
  13/02/2561
  157