ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่งรวม 21 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา รวมทั้งสิ้น 33 อัตราตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม -12 มิถุนายน 2558 และได้ดำเนินการประเมินสมรรณนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก)และประเมินสมรรณนะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาคข)ตามลำดับไปแล้ว บัดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและมารายงานตัวในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558ณห้องประชุม ชั้น 2องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ จึงประกาศให้ทราบกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5399-8333 ต่อ 232-237
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   802
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294