ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2559(ภาคพิเศษ)
 •     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2559(ภาคพิเศษ) ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ณ หน่วยปริญญาตรี งานบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -12 เมษายน 2559 หรือติดต่อสอบถามเพิมเตมได้ที่เบอร์โทร 053-935025 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรส อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2559
 • หมดเขต    12/04/2559
 • อ่าน   349
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294