ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน(พื้นที่ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 9 อัตรา รวม 10 อัตรา
 •     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน(พื้นที่ทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 9 อัตรา รวม 10 อัตรา คุณสมบัติดังนี้ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญตรีทางการศึกษาดังนี้ 1.ครุศาสตรบัณฑิต 2.การศึกษาบัณฑิต 3. ศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ รับรอง หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1. ใบสมัคร ผลงาน จำนวน 1 ชุด 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาปริญญบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียน(ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาครงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ 4. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 6. สำเนาทะเบียนย้าน 1 ฉบับ 7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 8. ใบรับรองแพทย์ 9.หลักฐานอื่นๆ เช่นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและหลักฐานการผ่านงานด้านการศึกษา (ถ้ามี) 10. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานในสังกัด กศน. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5312 1177 , 0 5312 1181
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.แม่ริม ชม
 • วันที่ประกาศ   28/02/2560
 • หมดเขต    28/02/2560
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294