ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา
 •     ตามที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561นั้น เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ส่งสำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ให้ส่วนราชการหลีกเลี่่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ถ.เจริญราษฎร์ ช.ม
 • วันที่ประกาศ   28/05/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   105
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294