ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ปฏิทินข่าว 28 มิถุนายน 2555 วันพฤหัสบดี

08.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2555 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

08.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จัดการประชุม The 13th Regional Forum on Quality Improvement Hospital Accreditation ภายใต้ชื่อ “เรียนรู้บูรณาการงานกับชีวิต (Life as a Whole)” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

08.30 น. นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายฝึกอบรมโครงการค่ายบำบัดรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้สารเสพติด ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจอมทอง

09.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

09.00 น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

09.00 น. พิธีเปิดการอบรม ทำดี จัดเต็ม เยาวชนไทยให้โลหิต ณ ห้องเจียงทอง โรงแรมเดอะปาร์ค ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

09.00 น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ กรอ. จังหวัด/ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ห้องนันทา 1-2 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนา การจัดการความเสี่ยงกับการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.00 น. ศูนย์ศึกษาธิการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ จัดอบรมสัมมนา อาเซียนศึกษา หลักสูตรที่ 2 “ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน” ณ โรงแรมคันทารีฮิลล์เชียงใหม่

09.00 น. คณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เดินทางมาศึกษาดูงานและตรวจสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพล ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

09.00 น. พิธีเปิดค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิด ณ สถานศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

09.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

09.30 น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเยาวชนสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

09.30 น. พิธีมอบเอกสารหนังสือสำคัญรับเงินแก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ปี 2555 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

10.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

11.00 น. นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมฟังข้อสรุปและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมนานาชาติ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า

13.00 น. คณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยตรวจสภาพ ข้อเท็จจริงในพื้นที่ ที่ดีรับผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพล ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า

13.00 น. พิธีมอบเอกสารหนังสือสำคัญรับเงินแก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ปี 2555 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

13.30 น. สมเด็จพระราชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงค์หนเหนือ ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย เชียงใหม่

13.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนตามโครงการเชียงใหม่โมเดล ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

13.30 น. นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

13.30 น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และปลูก ฟื้นฟู บำบัด ต้นน้ำ ลำธาร ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

13.30 น. นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

13.30 น. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

18.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


กนกรัตน์ ปัญญา 118.175.16.2 [ 27 มิ.ย. 2555 เวลา 18:31 น. ] 
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (ขนาดไม่เกิน 600 pixels, 200 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
 
 รหัส Post : 
 
 
 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

[ เข้าหน้าหลักเว็บบอร์ด ]